Archive | Zákon o obchodních korporacích

Svolání valné hromady společníkem

Společník  svolává mimořádnou valnou hromadu, neboť zjistil, že společnost se nachází v úpadku ve formě předlužení. Na tuto skutečnost jednatel společnosti zákonným způsobem nereagoval, nepostupoval v souladu s ustanovením § 182 zákona o obchodních korporacích a nesvolal mimořádnou valnou hromadu, proto společník využívá svého práva svolání mimořádné valné hromady. V pozvánce je uvedeno také místo a […]

Pokračovat ve čtení...

Smlouva o převodu podílu v korporaci

Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí na nabyvatele svůj podíl přesně specifikovaný a nabyvatel tento podíl přejímá. Převod podílu na nabyvatele vyžaduje ve smyslu článku společenské smlouvy (přesný název společnosti) s.r.o. odsouhlasení mimořádnou valnou hromadou společnosti (přesný název společnosti) s.r.o. Nebude-li souhlas udělen do šesti měsíců ode dne uzavření této smlouvy, nastanou tytéž účinky, jako při odstoupení […]

Pokračovat ve čtení...

Odstoupení z funkce jednatele

Na základě zákonného ustanovení jednatel informuje obchodní společnost , že odstupuje z funkce jednatele, do které byl zvolen rozhodnutím jediného společníka. Jeho funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení společnosti, avšak nevylučuje dohodnout se i na jiném okamžiku zániku funkce. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Odstoupeni-z-funkce-jednatele-SM2014034    

Pokračovat ve čtení...

Střet zájmů – pozastavení činnosti ve výkonu funkce

Člen představenstva oznamuje společnosti, že u něho může nastat střet jeho zájmů se zájmy  obchodní korporace. O této skutečnosti informuje také ostatní členy představenstva a členy dozorčí rady. Tímto oznámením splňuje příkaz uvedených v zákonném ustanovení § 54 zákona o obchodních korporacích. Člen představenstva je ochoten přijmout pozastavení výkonu mé funkce na vymezenou dobu ve smyslu ust. […]

Pokračovat ve čtení...

Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu

Převodci převádějí ze svého společného jmění družstevní podíl na nabyvatele a nabyvatel shora  uvedený družstevní podíl přijímá a zavazuje se uhradit převodcům úplatu stanovenou ve smlouvě. Převodci prohlašují, že na bytové jednotce specifikované  v této smlouvě neváznou žádné dluhy ani jiné právní povinnosti (nájem, podnájem ve prospěch třetích osob apod.) a že uvedená bytová jednotka […]

Pokračovat ve čtení...

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a jednatelem, který byl za jednatele zvolen valnou hromadou. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí zákonem o obchodních korporacích, dalšími obecně platnými právními předpisy a stanovami společnosti. Společnost poskytne  na základě smlouvy jednateli prostory potřebné pro výkon jeho funkce jednatele, […]

Pokračovat ve čtení...

Písemné odevzdání hlasu před konáním valné hromady

Jednatel sjednává na určitý den mimořádnou valnou hromadu ……………………s.r.o. se sídlem ……….., IČ …………., s následujícím programem jednání:  1)  úvod, 2) odvolání jednatele, 3) různé.  Je stanoveno i místo a čas konání. Návrh usnesení valné hromady činí následující: „Mimořádná valná hromada odvolává z funkce jednatele pana ……………“ Záležitosti neuvedené v pozvánce bude možno projednat jen tehdy, budou-li přítomni […]

Pokračovat ve čtení...

Písemné odevzdání hlasu po konání valné hromady

Společník informuje jednatele, že byl včas řádně pozván na mimořádnou valnou hromadu naší společnosti. Jednání mimořádné valné hromady se však nemohl zúčastnit z důvodu…( uvedení důvodu), a protože platná společenská smlouva ………………….s.r.o. nestanoví jinak, vykonává své hlasovací právo v prekluzivní sedmidenní lhůtě ode dne konání této valné hromady následujícím způsobem: Společník hlasuje proti všem bodům pořadu jednání mimořádné valné […]

Pokračovat ve čtení...

Potvrzení upisovateli

Správce vkladů předá každému upisovateli písemné potvrzení, které obsahuje a) druh, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií, jejich formu nebo informaci, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, b) celkovou výši emisního kursu upsaných akcií a c) rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií. Nedílnou součástí potvrzení upisovatele je podpis správce vkladu.   Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Potvrzeni-upisovateli-SM2013338 […]

Pokračovat ve čtení...

Dodací list

Dodací list se zejména užívá u podnikatelů a živnostníků, kteří podnikají v oblasti prodeje a výroby. Slouží k předání objednaného zboží, jako doklad o předání a převzetí zboží. Dodavatel ho vystavuje zejména pro kontrolu, jaké zboží posílá. Fyzicky musí jít s dodávkou. Doklad tak slouží pro prvotní evidenci, nelze jej považovat za účetní doklad k […]

Pokračovat ve čtení...