Archive | Koupě a darování

Kupní smlouva – osobní motorové vozidlo

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu . Smlouva obsahuje přesnou specifikaci automobilu, který je předmětem koupě, což je v tomto případě tovární značka, barva, rok výroby, reg. značka, VIN , počet ujetých kilometrů a jeho […]

Pokračovat ve čtení...

Kupní smlouva – hever (výhrada vlastnictví)

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu . Smlouva obsahuje přesnou specifikaci hever, který je předmětem koupě. Smluvní strany se dohodly na tom, že hever zůstává až do úplného zaplacení celé kupní konečné ceny , včetně […]

Pokračovat ve čtení...

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím prodeji nebo při podomním prodeji

Spotřebitel uzavřel s podnikatelem na  pořádané předváděcí akci konané v kulturním domě kupní smlouvu, jejímž předmětem byla sada hrnců (5ks) v ceně 40 000 Kč. Na základě toho, že tato smlouva byla uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikatelovo podnikání, rozhodl  se spotřebitel využít svého práva a v souladu s ust. § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku, […]

Pokračovat ve čtení...

Darovací smlouva – pohledávka

Dárce má vůči panu …………….., nar. …………bytem……………., pohledávku z titulu kupní smlouvy. Pohledávka je  již splatná. Dárce touto darovací smlouvou bezplatně převádí do vlastnictví obdarovaného pohledávku   podrobněji specifikovanou ve smlouvě. Obdarovaný uvedený dar přijímá. Vlastnické právo k daru přejde na obdarovaného okamžikem podpisu této darovací smlouvy. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Darovaci-smlouva–pohledavka-SM2014086

Pokračovat ve čtení...

Darovací smlouva – podpora

Dárce se zavazuje po dobu studia obdarovaného (svého vnuka) na vysoké škole pravidelně podporovat. Dárce se zavazuje obdarovanému platit  k jeho rukám měsíčně peněžitou podporu vždy do 15. dne každého kalendářního měsíce počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve kterém byla tato smlouva o darování podpory uzavřena. Smluvní strany touto smlouvou vylučují přechod práva na podporu […]

Pokračovat ve čtení...

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Smluvní strany si v kupní smlouvě dohodly v jednom  z článků,  že kupující může odstoupit od smlouvy, a to tehdy, pokud bude […]

Pokračovat ve čtení...

Kupní smlouva – movitá věc

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Movitá věc je každá věc, která není nemovitostí.  Jedná se tedy o všechno mimo pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Obsah smlouvy […]

Pokračovat ve čtení...

Kupní smlouva – zvíře

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se […]

Pokračovat ve čtení...

Kupní smlouva – prodej psa

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Pes jako živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o […]

Pokračovat ve čtení...

Kupní smlouva na koně

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Kůň jako živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o […]

Pokračovat ve čtení...