Archive | Dílo

Odstoupení od smlouvy o dílo

Zhotovitel a objednatel uzavřeli smlouvu o dílo. Ve smlouvě byla sjednána možnost od smlouvy odstoupit, a to tehdy, pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla . Jelikož  se zhotovitel dostal do prodlení, proto od výše uvedené smlouvy objednatel odstupuje. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Odstoupeni-od-smlouvy-o-dilo-SM2013321      

Pokračovat ve čtení...

Smlouva o dílo – zhotovení skříně

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava […]

Pokračovat ve čtení...

Smlouva o dílo – obecná

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nejedná-li se o kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Pro smlouvu o dílo není zákonem obligatorně stanovena písemná forma. […]

Pokračovat ve čtení...