Smlouva o nájmu bytu

Pronajímatel a nájemce uzavírají smlouvu o nájmu bytu. Ve smlouvě je uvedeno, že se pronajímatel zavazuje byt včetně vybavení přenechat nájemcům ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemcům plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu. Spolu s bytem mají nájemci právo spoluužívat společné prostory domu a sklep. Dále je stanovena výše […]

Pokračovat ve čtení...

Uplatnění práva na náhradu škody na převzaté věci

Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o opravě fénu.  Při opravě věci (fénu) však došlo k jejímu poškození. Jelikož se hodnota  fénu poškozením snížila, žádá poškozená strana náhradu škody na převzaté věci.   Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Uplatneni-prava-na-nahradu-skody-na-prevzate-veci-SM2014118/  

Pokračovat ve čtení...

Účet konta pracovní doby

Zaměstnavatel povinen vést účet pracovní doby zaměstnance a účet mzdy zaměstnance. Na účtu pracovní doby zaměstnance jsou vykázány:  stanovená týdenní pracovní doba, popřípadě kratší pracovní doba, rozvrh pracovní doby na jednotlivé pracovní dny včetně začátku a konce směny a  odpracovaná pracovní doba v jednotlivých pracovních dnech a za týden. Obsah smlouvy získáte na  adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-ucet-konta-pracovni-doby-SM2014055  

Pokračovat ve čtení...

Svolání valné hromady společníkem

Společník  svolává mimořádnou valnou hromadu, neboť zjistil, že společnost se nachází v úpadku ve formě předlužení. Na tuto skutečnost jednatel společnosti zákonným způsobem nereagoval, nepostupoval v souladu s ustanovením § 182 zákona o obchodních korporacích a nesvolal mimořádnou valnou hromadu, proto společník využívá svého práva svolání mimořádné valné hromady. V pozvánce je uvedeno také místo a […]

Pokračovat ve čtení...

Uznání dluhu

Podle nového občanského zákoníku existuje již jen uznání dluhu, nikoliv uznání závazku. Pravidla pro uznání se tak pro podnikatele i nepodnikatele slaďují. Zachovává se nutná písemná forma uznání a uznání co do důvodu i výše. Podstata uznání dluhu spočívá v tom, že dlužník uzná vůči svému věřiteli svůj neuhrazený dluh, čímž se stane nezpochybnitelné, že dluh v době […]

Pokračovat ve čtení...

Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení

Finanční úřad ustanovil zástupce účastníkovi daňového řízení ve věci jednání daňového řízení, jelikož se domníval, že je účastník ve špatném duševním zdravotním stavu. Účastník oznamuje, že v současné době je již zdravotně a duševně v pořádku, což v příloze dokládá lékařskou zprávou. Odvolává se tímto proti jejich rozhodnutí v zákonné lhůtě a navrhuje, aby bylo rozhodnutí zrušeno, […]

Pokračovat ve čtení...

Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu spáchání trestného činu

Zaměstnanec spáchal zločin podvodu, za který byl odsouzen pravomocným rozsudkem Krajského soudu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 10 let. Z tohoto důvodu zaměstnavatel okamžitě ruší se zaměstnancem pracovní poměr podle ust. § 55 odst. 1 písm. a) zákoníku práce – z důvodu spáchání trestného činu. Pracovní poměr končí dnem doručení tohoto rozhodnutí. Obsah smlouvy […]

Pokračovat ve čtení...

Plná moc – převedení automobilu

Zmocnitel zmocňuje zmocněnce k zastupování při převeden automobilu. Tato plná moc se konkrétně uděluje k:  přihlášení vozidla      typ ……………… model…………….,rok výroby …………………….. barva …………………. číslo karosérie – VIN: ……………………….. číslo TP …………………… SPZ …. a k právním jednáním s tím souvisejícím. a k odhlášení vozidla typ …………………………………………………… model……………………… rok výroby …………………….. barva ……………………………………………… číslo karosérie – VIN: …………………………………. číslo TP …………………… SPZ ………………………… […]

Pokračovat ve čtení...

Výzva k uhrazení nákladů na předmět bezdůvodného obohacení

Na základě kupní smlouvy došlo k bezdůvodnému obohacení, neboť prodávající nebyl vlastníkem prodávané věci. Předmětný automobil byl vrácen jeho vlastníkovi. Po dobu, po kterou kupující s automobilem nakládal jako se svým, bylo nutné provedení výměny kulových čepů řízení, baterie a výfuku. Za tyto opravy zaplatil celkem částku ………, což dokládá přiloženými daňovými doklady. Vzhledem k tomu, že provedení […]

Pokračovat ve čtení...