Archive | Ostatní

Uznání dluhu

Podle nového občanského zákoníku existuje již jen uznání dluhu, nikoliv uznání závazku. Pravidla pro uznání se tak pro podnikatele i nepodnikatele slaďují. Zachovává se nutná písemná forma uznání a uznání co do důvodu i výše. Podstata uznání dluhu spočívá v tom, že dlužník uzná vůči svému věřiteli svůj neuhrazený dluh, čímž se stane nezpochybnitelné, že dluh v době […]

Pokračovat ve čtení...

Smlouva o kontrolní činnosti

Kontrolní činnost spočívá v nestranném a odborném zjištění stavu věci nebo ověření výsledku určité činnosti – předmětu kontroly. Kontrolor je povinen o kontrolní činnosti povinen vydat kontrolní osvědčení a objednatel je povinen mu za to zaplatit odměnu. Kontrolor provede kontrolu s odbornou péčí podle stanoveného způsobu kontroly, doby, místa a rozsahu kontroly, se zřetelem i ke […]

Pokračovat ve čtení...

Odstoupení od smlouvy o životním pojištění

Smlouvou o finanční službě se pro účely úpravy spotřebitelských smluv v tomto zákoně rozumí každá spotřebitelská smlouva týkající se bankovní, úvěrové, platební nebo pojistné služby, smlouva týkající se penzijního připojištění, směny měn, vydávání elektronických peněz a smlouva týkající se poskytování investiční služby nebo obchodu na trhu s investičními nástroji. Na základě ustanovení občanského zákoníku  má […]

Pokračovat ve čtení...

Smlouva o zápůjčce – splátky

Zapůjčitel přenechá vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu. Smluvní strany si sjednávají při peněžité zápůjčce úroky. Bylo-li ujednáno vrácení zápůjčky ve splátkách, může zapůjčitel od smlouvy odstoupit a požadovat splnění dluhu i s úroky při prodlení vydlužitele s vrácením více než dvou splátek nebo jedné […]

Pokračovat ve čtení...

Smlouva o zápůjčce – bezúročná

Zapůjčitel přenechá vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu. Stranami smlouvy o zápůjčce jsou zapůjčitel a vypůjčitel. Zapůjčitel přenechává vypůjčiteli  peníze, a vypůjčitel se je zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude bezúročná. Předmětem smlouvy o zápůjčce jsou, jak již […]

Pokračovat ve čtení...

Smlouva o zápůjčce – zaměstnanecká

Stranami smlouvy o zápůjčce jsou zapůjčitel a vydlužitel. Zapůjčitel přenechává vydlužiteli věci určené podle druhu, zejména peníze, a vydlužitel se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného množství. V této smlouvě poskytuje zápůjčku zeměstnavatel  zaměstnanci. Předmětem smlouvy o zápůjčce jsou, jak již bylo uvedeno, věci zastupitelné. Tímto se smlouva o zápůjčce liší od smlouvy o […]

Pokračovat ve čtení...

Smlouva o zápůjčce

Zapůjčitel přenechá vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu. Smluvní strany si sjednávají při peněžité zápůjčce úroky. Stranami smlouvy o zápůjčce jsou zapůjčitel a vydlužitel. Zapůjčitel přenechává vydlužiteli věci určené podle druhu – peníze a vydlužitel vrátí peníze i s úroky. Předmětem smlouvy o zápůjčce jsou, […]

Pokračovat ve čtení...

Nesouhlas pojistníka se změnou výše pojistného

Pokud pojistitel upraví výši pojistného, sdělí ji pojistníkovi nejpozději 2 měsíce přede dnem splatnosti pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Nesouhlasí-li pojistník se změnou výše pojistného, může nesouhlas projevit do jednoho měsíce ode dne, kdy se o ní dozvěděl; v tom případě pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo […]

Pokračovat ve čtení...

Odstoupení od smlouvy o penzijním připojištění uzavřené na dálku

Smlouvou o finanční službě se pro účely úpravy spotřebitelských smluv v občanském zákoně rozumí každá spotřebitelská smlouva týkající se bankovní, úvěrové, platební nebo pojistné služby, smlouva týkající se penzijního připojištění, směny měn, vydávání elektronických peněz a smlouva týkající se poskytování investiční služby nebo obchodu na trhu s investičními nástroji. Od smlouvy o penzijním připojištění má […]

Pokračovat ve čtení...

Dohoda o zániku pojištění

Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné. Není-li pojištění ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok, vyžaduje smlouva písemnou formu. Přijal-li pojistník nabídku včasným zaplacením pojistného, považuje se písemná forma smlouvy za zachovanou. […]

Pokračovat ve čtení...