Nesouhlas pojistníka se změnou výše pojistného

Pokud pojistitel upraví výši pojistného, sdělí ji pojistníkovi nejpozději 2 měsíce přede dnem splatnosti pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit.

Nesouhlasí-li pojistník se změnou výše pojistného, může nesouhlas projevit do jednoho měsíce ode dne, kdy se o ní dozvěděl; v tom případě pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno.

V případě, kdy pojistitel neupozorní pojistníka ve sdělení změny výše pojistného na možnost projevení nesouhlasu, trvá pojištění nadále a výše pojistného se při nesouhlasu pojistníka nezmění.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.heagl.cz/smlouva-Nesouhlas-pojistnika-se-zmenou-vyse-pojistneho-SM2013038/

Comments are closed.