Archive | Smlouvy Nový občanský zákoník

Smlouva o nájmu bytu

Pronajímatel a nájemce uzavírají smlouvu o nájmu bytu. Ve smlouvě je uvedeno, že se pronajímatel zavazuje byt včetně vybavení přenechat nájemcům ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemcům plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu. Spolu s bytem mají nájemci právo spoluužívat společné prostory domu a sklep. Dále je stanovena výše […]

Pokračovat ve čtení...

Uplatnění práva na náhradu škody na převzaté věci

Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o opravě fénu.  Při opravě věci (fénu) však došlo k jejímu poškození. Jelikož se hodnota  fénu poškozením snížila, žádá poškozená strana náhradu škody na převzaté věci.   Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Uplatneni-prava-na-nahradu-skody-na-prevzate-veci-SM2014118/  

Pokračovat ve čtení...

Uznání dluhu

Podle nového občanského zákoníku existuje již jen uznání dluhu, nikoliv uznání závazku. Pravidla pro uznání se tak pro podnikatele i nepodnikatele slaďují. Zachovává se nutná písemná forma uznání a uznání co do důvodu i výše. Podstata uznání dluhu spočívá v tom, že dlužník uzná vůči svému věřiteli svůj neuhrazený dluh, čímž se stane nezpochybnitelné, že dluh v době […]

Pokračovat ve čtení...

Plná moc – převedení automobilu

Zmocnitel zmocňuje zmocněnce k zastupování při převeden automobilu. Tato plná moc se konkrétně uděluje k:  přihlášení vozidla      typ ……………… model…………….,rok výroby …………………….. barva …………………. číslo karosérie – VIN: ……………………….. číslo TP …………………… SPZ …. a k právním jednáním s tím souvisejícím. a k odhlášení vozidla typ …………………………………………………… model……………………… rok výroby …………………….. barva ……………………………………………… číslo karosérie – VIN: …………………………………. číslo TP …………………… SPZ ………………………… […]

Pokračovat ve čtení...

Výzva k uhrazení nákladů na předmět bezdůvodného obohacení

Na základě kupní smlouvy došlo k bezdůvodnému obohacení, neboť prodávající nebyl vlastníkem prodávané věci. Předmětný automobil byl vrácen jeho vlastníkovi. Po dobu, po kterou kupující s automobilem nakládal jako se svým, bylo nutné provedení výměny kulových čepů řízení, baterie a výfuku. Za tyto opravy zaplatil celkem částku ………, což dokládá přiloženými daňovými doklady. Vzhledem k tomu, že provedení […]

Pokračovat ve čtení...

Kupní smlouva – osobní motorové vozidlo

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu . Smlouva obsahuje přesnou specifikaci automobilu, který je předmětem koupě, což je v tomto případě tovární značka, barva, rok výroby, reg. značka, VIN , počet ujetých kilometrů a jeho […]

Pokračovat ve čtení...

Pozbytí práva věřitele požadovat úroky

Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o zápůjčce na základě ustanovení § 2390 a následujících občanského zákoníku, přičemž sjednaná jistina činila …….,- Kč a úrok …..% p.a. Jistina dluhu byla splatná již před …………měsíci, však věřitel bez rozumného důvodu neuplatňuje právo na zaplacení dluhu, čímž nastala skutečnost, že úroky k dnešnímu dni již činí více […]

Pokračovat ve čtení...

Kupní smlouva – pozemky

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu . Při prodeji a koupi domu a zahrady – (nemovité věci) vyžaduje kupní smlouva písemnou formu. Smlouva obsahuje specifikaci domu a zahrady, která je předmětem koupě. Obsah smlouvy […]

Pokračovat ve čtení...

Kupní smlouva – hever (výhrada vlastnictví)

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu . Smlouva obsahuje přesnou specifikaci hever, který je předmětem koupě. Smluvní strany se dohodly na tom, že hever zůstává až do úplného zaplacení celé kupní konečné ceny , včetně […]

Pokračovat ve čtení...