Archive | Smlouvy Nový občanský zákoník

Darovací smlouva – budoucí majetek

Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Dárce konstatuje, že za 6 měsíců od účinnosti této smlouvy bude vlastnit majetek, jehož přesná specifikace vyplývá z přílohy č. 1, která je nedílnou součásti této smlouvy. Dárce touto smlouvou bezplatně […]

Pokračovat ve čtení...

Plná moc – dědické řízení

Zmocnitel zmocňuje zmocněnce, aby ho zastupoval v dědickém řízení. Plná moc platí i pro dovolací řízení a opravňuje uvedeného zástupce, aby za něho činil všechny úkony, které bych za řízení mohl(a) učinit zmocnitel, zejména aby jeho jménem: dědictví odmítl nebo prohlásil, že dědictví neodmítá, uzavřel dohodu o vypořádání dědictví, podával opravné prostředky a vzdával se jich, přijímal rozhodnutí a jiné […]

Pokračovat ve čtení...

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím prodeji nebo při podomním prodeji

Spotřebitel uzavřel s podnikatelem na  pořádané předváděcí akci konané v kulturním domě kupní smlouvu, jejímž předmětem byla sada hrnců (5ks) v ceně 40 000 Kč. Na základě toho, že tato smlouva byla uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikatelovo podnikání, rozhodl  se spotřebitel využít svého práva a v souladu s ust. § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku, […]

Pokračovat ve čtení...

Generální plná moc

Zmocnitel zmocňuje plnou mocí zmocněnce, aby ho v plném rozsahu bez jakéhokoli omezení zastupoval a jednal jeho jménem ve všech právních věcech kromě těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc. V plné moci musí být přesně specifikován zmocnitel a zmocněnec a musí být oba dva podepsáni. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Generalni-plna-moc-SM2014102

Pokračovat ve čtení...

Čestné prohlášení jednatele

Jednatel čestně prohlašuje, že souhlasí se zvolením do funkce jednatele společnosti s.r.o. Dále prohlašuje, že splňuje podmínky  podle zvláštních zákonů: živnostenský zákon, zákon o obchodních korporacích, občanský zákoník. Taktéž konstatuje, že souhlasí se svým zápisem jakožto jednatele a společníka společnosti do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-cestne-prohlaseni-jednatele-SM2014085

Pokračovat ve čtení...

Potvrzení o zaplacení splátky kupní ceny vozidla

Prodávající potvrzuje, že kupující zaplatil(a) v hotovosti řádně a včas 1. (2., 3., …) splátku kupní ceny v uvedené výši za vozidlo tak, jak bylo sjednáno v kupní smlouvě uzavřené. Tuto částku převzal prodávající do vlastních rukou. Nakonec potvrzení se prodávající podepisuje.   Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Potvrzeni-o-zaplaceni-splatky-kupni-ceny-vozidla-SM2014089  

Pokračovat ve čtení...

Smlouva o kontrolní činnosti

Kontrolní činnost spočívá v nestranném a odborném zjištění stavu věci nebo ověření výsledku určité činnosti – předmětu kontroly. Kontrolor je povinen o kontrolní činnosti povinen vydat kontrolní osvědčení a objednatel je povinen mu za to zaplatit odměnu. Kontrolor provede kontrolu s odbornou péčí podle stanoveného způsobu kontroly, doby, místa a rozsahu kontroly, se zřetelem i ke […]

Pokračovat ve čtení...

Darovací smlouva – pohledávka

Dárce má vůči panu …………….., nar. …………bytem……………., pohledávku z titulu kupní smlouvy. Pohledávka je  již splatná. Dárce touto darovací smlouvou bezplatně převádí do vlastnictví obdarovaného pohledávku   podrobněji specifikovanou ve smlouvě. Obdarovaný uvedený dar přijímá. Vlastnické právo k daru přejde na obdarovaného okamžikem podpisu této darovací smlouvy. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Darovaci-smlouva–pohledavka-SM2014086

Pokračovat ve čtení...

Prohlášení o vzdání se zástavního práva

Zástavní věřitel prohlašuje tímto ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, že se vzdává zástavního práva zřízeného k zajištění svých peněžitých pohledávek za dlužníkem. Zástavní věřitel se vzdává zástavního práva k pozemku. V důsledku tohoto vzdání se zástavního práva zaniká zástavní právo ve smyslu ust. § 1377, odst. 1), písm. b) občanského zákoníku. Zástavní dlužník podá návrh na výmaz zástavního práva […]

Pokračovat ve čtení...

Darovací smlouva – podpora

Dárce se zavazuje po dobu studia obdarovaného (svého vnuka) na vysoké škole pravidelně podporovat. Dárce se zavazuje obdarovanému platit  k jeho rukám měsíčně peněžitou podporu vždy do 15. dne každého kalendářního měsíce počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve kterém byla tato smlouva o darování podpory uzavřena. Smluvní strany touto smlouvou vylučují přechod práva na podporu […]

Pokračovat ve čtení...