Archive | Manželství

Postih společného jmění manželů

V případě, že vznikl dluh jen jednomu z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle zákonného ustanovení. Taková povinnost platí i v […]

Pokračovat ve čtení...

Dohoda o odděleném bydlení manželů

Manželé se mohou domluvit, že budou bydlet trvale odděleně. Dohoda manželů o odděleném bydlení má stejné právní účinky jako opuštění rodinné domácnosti s úmyslem žít trvale jinde. Manžel bude bydlet v tomto případě na stávající adrese společné rodinné domácnosti a manželka v novém bydlišti na adrese. Obsah smlouvy získáte  na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Dohoda-o-oddelenem-bydleni-manzelu-SM2013228

Pokračovat ve čtení...

Souhlas druhého manžela – prodej

V záležitostech týkajících se společného jmění a jeho součástí, které nelze považovat za běžné, právně jednají manželé společně, nebo jedná jeden manžel se souhlasem druhého. Jedná-li právně manžel bez souhlasu druhého manžela v případě, kdy souhlasu bylo zapotřebí, může se druhý manžel dovolat neplatnosti takového jednání- – jde o tzv. relativní neplatnost, které se musí […]

Pokračovat ve čtení...

Souhlas druhého manžela – koupě

V záležitostech týkajících se společného jmění a jeho součástí, které nelze považovat za běžné, právně jednají manželé společně, nebo jedná jeden manžel se souhlasem druhého. Jedná-li právně manžel bez souhlasu druhého manžela v případě, kdy souhlasu bylo zapotřebí, může se druhý manžel dovolat neplatnosti takového jednání- – jde o tzv. relativní neplatnost, které se musí […]

Pokračovat ve čtení...

Návrh na zúžení společného jmění manželů

Na základě občanského zákoníku, je-li pro to závažný důvod, soud na návrh manžela společné jmění zruší nebo zúží jeho stávající rozsah. Závažným důvodem je vždy skutečnost, že manželův věřitel požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží výhradně tomuto manželu, že manžela lze považovat za marnotratného, jakož i to, že manžel soustavně […]

Pokračovat ve čtení...

Návrh na rozvod manželství s dětmi

V návrhu je především nutné přesně označit manželství, které má být rozvedeno, a to dnem označení manželství a označením orgánu, před kterým bylo manželství uzavřeno. Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Přesto, že je soužití manželů rozvráceno, nemůže být manželství rozvedeno, byl-li by rozvod […]

Pokračovat ve čtení...

Návrh na rozvod manželství

V návrhu je především nutné přesně označit manželství, které má být rozvedeno, a to dnem označení manželství a označením orgánu, před kterým bylo manželství uzavřeno. Uvedení informace o tom, zda se z manželství narodily nezletilé děti má význam pro posouzení, zda jsou splněny podmínky pro rozvod manželství. Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, […]

Pokračovat ve čtení...

Dohoda o vypořádání SJM

Dohoda o vypořádání SJM vyžaduje písemnou formu, pokud byla uzavřena za trvání manželství nebo pokud je předmětem vypořádání věc, u které vyžaduje písemnou formu i smlouva o převodu vlastnického práva. Nevyžaduje-li dohoda o vypořádání písemnou formu a požádá-li o to jeden z manželů, doručí mu druhý manžel potvrzení, jak se vypořádali. Nedohodnou-li se manželé o […]

Pokračovat ve čtení...

Dohoda o výživném mezi manžely

Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost v rozsahu, který oběma zajišťuje zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveň. Vyživovací povinnost mezi manžely předchází vyživovací povinnosti dítěte i rodičů. Pokud si manželé svou vyživovací povinnost neupraví dohodou, může se oprávněný manžel domáhat úpravy žalobou u soudu. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.heagl.cz/smlouva-Dohoda-o-vyzivnem-mezi-manzely-SM2013058    

Pokračovat ve čtení...

Dohoda o výživném mezi rozvedenými manžely

Není-li rozvedený manžel schopen sám se živit a tato jeho neschopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním, má vůči němu jeho bývalý manžel v přiměřeném rozsahu vyživovací povinnost, lze-li to na něm spravedlivě požadovat, zejména s ohledem na věk nebo zdravotní stav rozvedeného manžela v době rozvodu nebo skončení péče o […]

Pokračovat ve čtení...