Archive | Přenechání k užití jinému

Smlouva o nájmu bytu

Pronajímatel a nájemce uzavírají smlouvu o nájmu bytu. Ve smlouvě je uvedeno, že se pronajímatel zavazuje byt včetně vybavení přenechat nájemcům ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemcům plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu. Spolu s bytem mají nájemci právo spoluužívat společné prostory domu a sklep. Dále je stanovena výše […]

Pokračovat ve čtení...

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy

Nájemce se obrací na pronajímatele s žádostí o prodloužení nájemní smlouvy. Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o nájmu bytu podle ustanovení § 2235 a násl. občanského zákoníku, přičemž smlouva byla uzavřena na dobu určitou. Jelikož má  nájemce zájem nadále v předmětném bytě bydlet, proto si dovoluje tímto pronajímatele požádat o prodloužení nájemní smlouvy o další dva […]

Pokračovat ve čtení...

Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku

Smluvní strany již dříve uzavřely mezi sebou smlouvu o nájmu pozemku.  Nyní dodatkem k nájemní smlouvě se zvyšuje výměra pronajatého pozemku. Jelikož pronajímatelem je obec, tak dodatek musí být schválen Radou obce, což bylo tak provedeno. Dodatek je nedílnou součástí nájemní smlouvy. Byl vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. […]

Pokračovat ve čtení...

Pachtovní smlouva

Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci. Na rozdíl od nájmu se u pachtu předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat tak, aby přinášela výnos. Propachtovatel se zavazuje přenechat pachtýři věc k […]

Pokračovat ve čtení...

Smlouva o nájmu movité věci

Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Pronajmout lze věc nemovitou i nezuživatelnou věc movitou. Pronajmout lze i část nemovité věci; co se dále stanoví o věci, použije se i pro nájem její části. Pronajmout lze i věc, která v budoucnu teprve vznikne, […]

Pokračovat ve čtení...

Námitky proti výpovědi z nájmu prostor sloužících k podnikání

Vypovídaná strana má právo do uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy jí byla výpověď doručena, vznést proti výpovědi námitky; námitky vyžadují písemnou formu. Nevznese-li vypovídaná strana námitky včas, právo žádat přezkoumání oprávněnosti výpovědi zanikne. Vznese-li vypovídaná strana námitky včas, ale vypovídající strana do jednoho měsíce ode dne, kdy jí námitky byly doručeny, nevezme svou výpověď […]

Pokračovat ve čtení...

Výpověď pronajímatele z nájmu bytu (důvody na straně pronajímatele)

Podle OZ pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době i v případě, že a) má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno, b) potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela […]

Pokračovat ve čtení...

Výpověď z nájmu bytu nájemcem

Skončí-li nájem písemnou výpovědí nájemce nebo pronajímatele, musí výpověď obsahovat určení doby, ke které má nájem skončit. Výpovědní doba nesmí být kratší než tři měsíce. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Zatímco nájemce může vypovědět nájem bytu i bez udání důvodu, pronajímatel může vypovědět nájem pouze […]

Pokračovat ve čtení...

Výpověď pronajímatele z nájmu bytu (důvody na straně nájemce)

Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době, a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v […]

Pokračovat ve čtení...

Smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou

Nájem na dobu neurčitou může být ukončen dohodou smluvních stran anebo na základě písemné výpovědi některé ze smluvních stran. Zatímco nájemce může vypovědět nájem bytu i bez udání důvodu, pronajímatel může vypovědět nájem pouze z důvodů uvedených v zákoně. Smlouva o nájmu bytu nemusí obsahovat přesné označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jeho užívání, způsob výpočtu […]

Pokračovat ve čtení...