Smlouva o nájmu bytu

Pronajímatel a nájemce uzavírají smlouvu o nájmu bytu. Ve smlouvě je uvedeno, že se pronajímatel zavazuje byt včetně vybavení přenechat nájemcům ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemcům plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu. Spolu s bytem mají nájemci právo spoluužívat společné prostory domu a sklep. Dále je stanovena výše nájemného a způsob placení nájemného, složení peněžní jistoty, práva a povinnosti smluvních stran a způsoby zániku nájmu.

 

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Smlouva-o-najmu-bytu-SM2014120

 

Comments are closed.