Archive | Dědictví

Plná moc – dědické řízení

Zmocnitel zmocňuje zmocněnce, aby ho zastupoval v dědickém řízení. Plná moc platí i pro dovolací řízení a opravňuje uvedeného zástupce, aby za něho činil všechny úkony, které bych za řízení mohl(a) učinit zmocnitel, zejména aby jeho jménem: dědictví odmítl nebo prohlásil, že dědictví neodmítá, uzavřel dohodu o vypořádání dědictví, podával opravné prostředky a vzdával se jich, přijímal rozhodnutí a jiné […]

Pokračovat ve čtení...

Dohoda dědiců o jiné výši dědických podílů

V případě, kdy se dědí na základě pořízení pro případ smrti, mohou si dědici  dohodnout jinou výši dědických podílů, než jakou jim zůstavitel vyměřil,  pokud to zůstavitel výslovně připustil. Dědicové v dohodě dědiců prohlašují, že jsou závětními dědici po  zůstaviteli. Nedílnou součástí smlouvy jsou podpisy dědiců.   Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Dohoda-dedicu-o-jine-vysi-dedickeho-  podilu-SM2013229

Pokračovat ve čtení...

Prohlášení o vydědění

Prohlášení o vydědění způsobuje vyloučení vyděděného neopominutelného dědice z dědění po zůstaviteli. Vyděděný tudíž nenabývá práva, ani nenastupuje po zůstavitelově smrti do jeho povinností, neboť ztrácí právo na svůj zákonem stanovený podíl. Již nebude nutné uvádět v prohlášení o vydědění důvod vydědění (§ 1648 OZ). A to proto, že důvod je většinou jak zůstaviteli, tak […]

Pokračovat ve čtení...

Závěť napsána vlastní rukou

Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. Co do právní síly má závěť přednost před děděním ze zákona. Jestliže zůstavitel sepíše platnou závěť a pořídí v ní o celém svém majetku, nedojde k dědění ze zákona. Pokud však […]

Pokračovat ve čtení...

Odvolání (holografní) závěti

Závěť se zrušuje buď  odvoláním závěti nebo později sepsanou závěti. Závěť lze zrušit i tak, že pořizovatel zničí listinu, na níž byla napsána. Pokud pořizovatel svou závěť odvolává, je třeba, aby takto učinil stejnou formou, jakou sepsal závěť. Tzn., jde-li o závěť holografní, která musí být vlastnoručně sepsána, vlastnoručně podepsána s vlastnoručně uvedeným dnem sepsání závěti, je toto […]

Pokračovat ve čtení...

Závěť pořízená ve válce velitelem (závěť s úlevami)

Při účasti v ozbrojeném konfliktu a vojenských operacích může zaznamenat poslední vůli vojáka nebo jiné osoby náležející k ozbrojeným silám velitel vojenské jednotky České republiky, nebo jiný voják v hodnosti důstojníka nebo vyšší, za přítomnosti dvou svědků. Byla-li závěť takto pořízena, nelze její platnost popřít. Pořízenou závěť odevzdá velitel bez zbytečného odkladu veliteli nadřízeného velitelství, […]

Pokračovat ve čtení...

Závěť pořízená na palubě letadla ( závěť s úlevami)

Má-li pro to zůstavitel vážný důvod, může na palubě letadla zapsaného v leteckém rejstříku v České republice zaznamenat zůstavitelovu poslední vůli za přítomnosti dvou svědků velitel  letadla, popřípadě jeho zástupce, pokud mu v tom nebrání péče o bezpečnost  letu. Platnost závěti nelze popřít tím, že zůstavitel neměl k pořízení závěti vážný důvod. Byla-li výše zmíněná […]

Pokračovat ve čtení...

Odvolání (alografní) závěti

Závěť se zrušuje odvoláním závěti,  zničením listiny. Dále se ruší pořízením pozdější závěti, a to v tom rozsahu, v jakém nemůže vedle pozdější závěti obstát. K výslovnému odvolání závěti se vyžaduje projev vůle učiněný ve formě předepsané pro pořízení závěti. Tzn., jde-li o závěť alografní, při jejímž podpisu je zapotřebí přítomnosti dvou svědků, kteří závěť podepíši, musí […]

Pokračovat ve čtení...