Archive | Zákoník práce

Účet konta pracovní doby

Zaměstnavatel povinen vést účet pracovní doby zaměstnance a účet mzdy zaměstnance. Na účtu pracovní doby zaměstnance jsou vykázány:  stanovená týdenní pracovní doba, popřípadě kratší pracovní doba, rozvrh pracovní doby na jednotlivé pracovní dny včetně začátku a konce směny a  odpracovaná pracovní doba v jednotlivých pracovních dnech a za týden. Obsah smlouvy získáte na  adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-ucet-konta-pracovni-doby-SM2014055  

Pokračovat ve čtení...

Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu spáchání trestného činu

Zaměstnanec spáchal zločin podvodu, za který byl odsouzen pravomocným rozsudkem Krajského soudu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 10 let. Z tohoto důvodu zaměstnavatel okamžitě ruší se zaměstnancem pracovní poměr podle ust. § 55 odst. 1 písm. a) zákoníku práce – z důvodu spáchání trestného činu. Pracovní poměr končí dnem doručení tohoto rozhodnutí. Obsah smlouvy […]

Pokračovat ve čtení...

Skončení pracovního poměru s vyhoštěným cizincem

Na základě rozsudku o vyhoštění zaměstnance, který nabyl právní moci ukončuje zaměstnavatel pracovní poměr s vyhoštěným cizincem na základě zákonných ustanovení zákoníku práce. Zaměstnavatel děkuje za dosavadní práci.   Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Skonceni-pracovniho-pomeru-s-vyhostenym-cizincem-SM2013296  

Pokračovat ve čtení...

Dohoda o provedení práce

Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje provést pro zaměstnavatele. Zaměstnanec práci vykoná v nepravidelné pracovní době. Práci provede do určeného data. Rozsah výkonu práce podle této dohody nepřekročí 300 hodin za kalendářní rok v souladu se zákoníkem práce. Jakékoliv změny či doplňky této dohody je možné činit jen po vzájemné dohodě smluvních stran. Tato dohoda se uzavírá ve dvou […]

Pokračovat ve čtení...

Přijetí písemného návrhu pracovní smlouvy

Já ……………………………, trvale bytem ……………………………….., narozen ……………, jako budoucí zaměstnanec tento výše uvedený písemný návrh pracovní smlouvy pro vznik pracovního poměru přijímám v plném rozsahu. Tímto přijetím písemného návrhu pracovní smlouvy vznikne pracovní poměr, se kterým souhlasím.   Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Prijeti-pisemneho-navrhu-pracovni-smlouvy-SM2013360    

Pokračovat ve čtení...

Oznámení těhotné, že přidělenou práci nemůže vykonávat

Zaměstnankyně v oznámení uvádí, že je zaměstnaná na určité pozici a  že je v … měsíci těhotenství. Jelikož ji byla přidělena práce ve skladu, tak proto informuje zaměstnavatele, že tuto práci nemůže vykonávat,  neboť v těhotenství nemůže zvedat těžké věci. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Oznameni-tehotne-ze-pridelenou-praci-nemuze-vykonavat-SM2013028    

Pokračovat ve čtení...

Oznámení o provedení kontroly nemocného zaměstnance, který nebyl zastižen

Zaměstnavatel sděluje zaměstnanci, že uvedený den provedl na základě ustanovení  § 192 odst. 6 zákoníku práce kontrolu dodržování léčebného režimu v místě, které měl nahlášeno jako místo pobytu v  „neschopence“, jenže při kontrole zaměstnanec nebyl zastižen. Proto zaměstnavatel zaměstnance žádá, aby ve vlastním zájmu co nejrychleji kontaktoval svého nadřízeného. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Oznameni-o-provedeni-kontroly-nemocneho-zamestnance-ktery-nebyl-zastizen-SM2014030  

Pokračovat ve čtení...

Oznámení o krádeži osobních věcí zaměstnance

Zaměstnanec oznamuje krádež jeho mobilu z uzamčené skříňky v šatně. Uvádí dobu krádeže  a rovněž sděluje, že zámek uzamčené skřínky byl násilně poškozen, skříňka byla otevřená a mobil chyběl. Následně bylo místo prohledáno ostrahou objektu a přivolala  se i Policie ČR. Zaměstnanec prosí zaměstnavatele o podání informací o výsledku šetření. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Oznameni-o-kradezi-osobnich-veci-zamestnance-SM2014025

Pokračovat ve čtení...

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem – z důvodu změněného zdravotního stavu

Zaměstnanec z důvodu zhoršení zdravotního stavu předložil lékařský posudek, který osvědčuje změnu jeho zdravotního stavu a na jehož základě oznámil, že nemůže již dále vykonávat práci, pro kterou byl přijat. Zaměstnavatel do dnešního dne na jeho žádost nereagoval a ani ho do 15 dnů od předložení tohoto lékařského posudku nepřevedl na jinou vhodnou práci, proto […]

Pokračovat ve čtení...

Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti

Zaměstnavatel za několik posledních měsíců opakovaně a několikrát písemnou výtkou vyzýval zaměstnance k nápravě chování k  zákazníkům. Jednalo se o neustálé stížnosti na arogantní přístup, dále že se zaměstnanec nedostavil bez omluvy do práce,  a tím se zvláště hrubým způsobem dopustil porušení pracovní kázně. Na základě výše uvedených důvodů proto zaměstnavatel zrušujeme pracovní poměr založený dohodou […]

Pokračovat ve čtení...