Archive | Věcná práva k cizím věcem

Prohlášení o vzdání se zástavního práva

Zástavní věřitel prohlašuje tímto ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, že se vzdává zástavního práva zřízeného k zajištění svých peněžitých pohledávek za dlužníkem. Zástavní věřitel se vzdává zástavního práva k pozemku. V důsledku tohoto vzdání se zástavního práva zaniká zástavní právo ve smyslu ust. § 1377, odst. 1), písm. b) občanského zákoníku. Zástavní dlužník podá návrh na výmaz zástavního práva […]

Pokračovat ve čtení...

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Smlouvou o smlouvě budoucí se nejméně jedna strana zavazuje uzavřít po vyzvání v ujednané lhůtě, jinak do jednoho roku, budoucí smlouvu, jejíž obsah je ujednán alespoň obecným způsobem. Zavázané straně vzniká povinnost uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu poté, co ji k tomu vyzve oprávněná strana v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí. Nesplní-li zavázaná strana […]

Pokračovat ve čtení...

Žádost o výmaz služebnosti – práva užívání bytu

Žádost o výmaz služebnosti musí obsahovat přesnou specifikaci služebnosti, která má být vymazána. K podání žádosti je třeba vždy přiložit odpovídající doklad – tedy rozhodnutí orgánu, dohodu mezi subjekty, výpis z obchodního rejstříku dokládající zánik právnické osoby, nebo úmrtní list oprávněné fyzické osoby. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.heagl.cz/smlouva-zadost-o-vymaz-sluzebnosti–prava-uzivani-bytu-SM2013078

Pokračovat ve čtení...

Návrh na výmaz zástavního práva

Zástavní věřitel prohlašuje, že došlo ke splnění pohledávky zajištěné výše uvedenými zástavními právy, a tím k jejímu zániku. Zástavní věřitel navrhuje  z důvodů uvedených v návrhu na výmaz zástavního práva, aby katastrální úřad provedl výmaz výše uvedených zástavních práv z katastru nemovitostí. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.heagl.cz/smlouva-Navrh-na-vymaz-zastavniho-prava-SM2013079

Pokračovat ve čtení...

Zástavní smlouva – dům

Při zajištění dluhu zástavním právem vznikne věřiteli oprávnění, nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do ujednané výše, a není-li tato ujednána, do výše pohledávky s příslušenstvím ke dni zpeněžení zástavy. Je nutno dle výpisu z katastru nemovitostí (pokud možno aktuálního) uvést přesné označení zastavované stavby a pozemku. Pozemek, na […]

Pokračovat ve čtení...

Prohlášení o přijetí ceny zastavené věci

Složením ceny zastavené věci u zástavního věřitele dochází k zániku zástavy – závazek je zajištěn finanční částkou, která předmět zástavy nahrazuje. Složením této částky dochází k zániku zástavního práva automaticky. V případě, že je předmětem zástavy nemovitost, se k návrhu na zápis zániku zástavního práva do katastru nemovitostí připojí doklad složení částky – prohlášení zástavního […]

Pokračovat ve čtení...