Archive | Změna a zánik závazků

Pozbytí práva věřitele požadovat úroky

Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o zápůjčce na základě ustanovení § 2390 a následujících občanského zákoníku, přičemž sjednaná jistina činila …….,- Kč a úrok …..% p.a. Jistina dluhu byla splatná již před …………měsíci, však věřitel bez rozumného důvodu neuplatňuje právo na zaplacení dluhu, čímž nastala skutečnost, že úroky k dnešnímu dni již činí více […]

Pokračovat ve čtení...

Dohoda o splátkách

Dlužník se zavazuje, že svůj dluh  z titulu smlouvy o zápůjčce věřiteli splní v 6 splátkách, na základě vymezeného splátkového kalendáře: Splátky dluhu budou poukazovány na účet věřitele nebo dlužníkem osobně proti podpisu věřitele v hotovosti. Splátka je uhrazena řádně a včas, jestliže bude nejpozději v den splatnosti připsána na účet věřitele nebo předána věřiteli […]

Pokračovat ve čtení...

Dohoda o narovnání

Dosavadní závazek se může nahradit novým závazkem i tak, že si strany ujednají práva a povinnosti mezi nimi dosud sporné nebo pochybné. V případě, že se narovnání věcného práva k věci zapsané do veřejného seznamu, nastávají účinky narovnání zápisem do tohoto seznamu. Narovnání nelze odporovat jen z důvodu, že jím vznikl nepoměr mezi vzájemným plněním […]

Pokračovat ve čtení...

Smlouva o postoupení pohledávky zajištěné ručením

Pohledávku je nutno přesně specifikovat a uvést právní důvod jejího vzniku, tím je právní vztah z platně uzavřené smlouvy.  Nedostatečná specifikace může způsobit neplatnost celé smlouvy o postoupení pohledávky. Bylo-li sjednáno postoupení pohledávky za úplatu, odpovídá postupitel postupníkovi, jestliže se postupník nestal místo postupitele věřitelem pohledávky s dohodnutým obsahem,  dlužník splnil postupiteli závazek dříve, než byl povinen jej […]

Pokračovat ve čtení...

Jednostranné započtení

K jednostrannému započtení lze přistoupit tehdy, když má započítávající strana splatnou pohledávku vůči druhé straně a zároveň je již oprávněna poskytnout své plnění, tj. její dluh je splnitelný (nemusí být splatný). Pokud věřitel splatnost pohledávky na žádost dlužníka bezúplatně odsunul, může přesto tuto pohledávku použít k započtení již po uplynutí původní lhůty k plnění, neboť by nebylo spravedlivé, aby mu jeho vstřícnost šla k tíži. […]

Pokračovat ve čtení...

Kvitance o úhradě dluhu

V kvitanci vyznačí jméno dlužníka i věřitele, předmět plnění a místo a čas, kde a kdy byl dluh splněn. Je-li kvitance vydána na jistinu, má se za to, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky. Dlužník může plnění odepřít, nevydá-li mu věřitel zároveň kvitanci. Na základě podání žádosti o výmaz a předložení kvitance Katastru nemovitostí je […]

Pokračovat ve čtení...

Dohoda o převzetí dluhu

Kdo se dohodne s dlužníkem, že přejímá jeho dluh, nastoupí jako dlužník na jeho místo, jestliže k tomu dá věřitel souhlas. Tento souhlas lze dát buď původnímu dlužníkovi, nebo tomu, kdo dluh převzal. Nepřivolí-li věřitel k převzetí dluhu nebo odmítne-li k němu dát souhlas, nevzniká věřiteli vůči přejímateli dluhu přímé právo; přejímatel dluhu má však […]

Pokračovat ve čtení...

Dohoda o nahrazení dosavadního závazku novým

Novací – dohodou o změně obsahu závazku se dosavadní závazek ruší a nahrazuje se novým závazkem. Může-li však dosavadní závazek vedle nového závazku obstát, má se za to, že nebyl zrušen. Ujednání o novaci vyžaduje písemnou formu, byl-li i původní závazek zřízen v písemné formě, nebo činí-li se o právu již promlčeném Zajištění práv, která […]

Pokračovat ve čtení...

Dohoda o přistoupení k dluhu

Kdo bez dlužníkova souhlasu ujedná s věřitelem, že za dlužníka splní jeho dluh, stává se novým dlužníkem vedle původního dlužníka a je spolu s ním zavázán společně a nerozdílně. Zajistila-li dluh původního dlužníka třetí osoba, nelze proti ní nastoupit pro neplnění dluhu novým dlužníkem, ledaže k tomu dala souhlas. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.heagl.cz/smlouva-Dohoda-o-pristoupeni-k-dluhu-SM2013064

Pokračovat ve čtení...

Dohoda o prominutí dluhu

Promine-li věřitel dlužníku dluh, má se za to, že dlužník s prominutím dluhu souhlasí, pokud neprojevil bez zbytečného odkladu nesouhlas výslovně nebo plněním dluhu. K prominutí dluhu dojde i v případě, že věřitel vydá dlužníku kvitanci nebo mu vrátí dlužní úpis, aniž dluh splnil; vydá-li věřitel kvitanci nebo vrátí-li dlužní úpis na celý dluh jednomu […]

Pokračovat ve čtení...