Dohoda o nahrazení dosavadního závazku novým

Novací – dohodou o změně obsahu závazku se dosavadní závazek ruší a nahrazuje se novým závazkem. Může-li však dosavadní závazek vedle nového závazku obstát, má se za to, že nebyl zrušen.

Ujednání o novaci vyžaduje písemnou formu, byl-li i původní závazek zřízen v písemné formě, nebo činí-li se o právu již promlčeném

Zajištění práv, která jsou předmětem novace, se vztahuje i na práva z nich vzniklá. Poskytla-li však zajištění osoba třetí, která k novaci nebo k narovnání nepřistoupila, je zavázána nejvýše v rozsahu původního závazku a zůstávají jí zachovány všechny námitky, které mohla proti pohledávce uplatnit, kdyby k novaci nebylo došlo.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.heagl.cz/smlouva-Dohoda-o-nahrazeni-dosavadniho-zavazku-novym-SM2013066

Comments are closed.