Archive | Smlouvy

Uplatnění práva na náhradu škody na převzaté věci

Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o opravě fénu.  Při opravě věci (fénu) však došlo k jejímu poškození. Jelikož se hodnota  fénu poškozením snížila, žádá poškozená strana náhradu škody na převzaté věci.   Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Uplatneni-prava-na-nahradu-skody-na-prevzate-veci-SM2014118/  

Pokračovat ve čtení...

Účet konta pracovní doby

Zaměstnavatel povinen vést účet pracovní doby zaměstnance a účet mzdy zaměstnance. Na účtu pracovní doby zaměstnance jsou vykázány:  stanovená týdenní pracovní doba, popřípadě kratší pracovní doba, rozvrh pracovní doby na jednotlivé pracovní dny včetně začátku a konce směny a  odpracovaná pracovní doba v jednotlivých pracovních dnech a za týden. Obsah smlouvy získáte na  adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-ucet-konta-pracovni-doby-SM2014055  

Pokračovat ve čtení...

Svolání valné hromady společníkem

Společník  svolává mimořádnou valnou hromadu, neboť zjistil, že společnost se nachází v úpadku ve formě předlužení. Na tuto skutečnost jednatel společnosti zákonným způsobem nereagoval, nepostupoval v souladu s ustanovením § 182 zákona o obchodních korporacích a nesvolal mimořádnou valnou hromadu, proto společník využívá svého práva svolání mimořádné valné hromady. V pozvánce je uvedeno také místo a […]

Pokračovat ve čtení...

Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu spáchání trestného činu

Zaměstnanec spáchal zločin podvodu, za který byl odsouzen pravomocným rozsudkem Krajského soudu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 10 let. Z tohoto důvodu zaměstnavatel okamžitě ruší se zaměstnancem pracovní poměr podle ust. § 55 odst. 1 písm. a) zákoníku práce – z důvodu spáchání trestného činu. Pracovní poměr končí dnem doručení tohoto rozhodnutí. Obsah smlouvy […]

Pokračovat ve čtení...

Výzva k uhrazení nákladů na předmět bezdůvodného obohacení

Na základě kupní smlouvy došlo k bezdůvodnému obohacení, neboť prodávající nebyl vlastníkem prodávané věci. Předmětný automobil byl vrácen jeho vlastníkovi. Po dobu, po kterou kupující s automobilem nakládal jako se svým, bylo nutné provedení výměny kulových čepů řízení, baterie a výfuku. Za tyto opravy zaplatil celkem částku ………, což dokládá přiloženými daňovými doklady. Vzhledem k tomu, že provedení […]

Pokračovat ve čtení...

Odvolání proti zamítnutí přizvání svědka v daňovém řízení

Účastník daňového řízení podává odvolání proti zamítnutí přizvání svědka v daňovém řízení. Jako důvod uvádí, že svědek je jediným důkazem, který k tomuto případu může doložit. Ostatní účastníci řešeného právního sporu nemohou být vyslechnuti. Proto navrhuje, aby byl svědek přizván k jednání a podal svědeckou výpověď. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Odvolani-proti-zamitnuti-prizvani-svedka-v-danovem-rizeni-SM2014039      

Pokračovat ve čtení...

Odstoupení z funkce jednatele

Na základě zákonného ustanovení jednatel informuje obchodní společnost , že odstupuje z funkce jednatele, do které byl zvolen rozhodnutím jediného společníka. Jeho funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení společnosti, avšak nevylučuje dohodnout se i na jiném okamžiku zániku funkce. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Odstoupeni-z-funkce-jednatele-SM2014034    

Pokračovat ve čtení...

Plná moc – dědické řízení

Zmocnitel zmocňuje zmocněnce, aby ho zastupoval v dědickém řízení. Plná moc platí i pro dovolací řízení a opravňuje uvedeného zástupce, aby za něho činil všechny úkony, které bych za řízení mohl(a) učinit zmocnitel, zejména aby jeho jménem: dědictví odmítl nebo prohlásil, že dědictví neodmítá, uzavřel dohodu o vypořádání dědictví, podával opravné prostředky a vzdával se jich, přijímal rozhodnutí a jiné […]

Pokračovat ve čtení...

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a jednatelem, který byl za jednatele zvolen valnou hromadou. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí zákonem o obchodních korporacích, dalšími obecně platnými právními předpisy a stanovami společnosti. Společnost poskytne  na základě smlouvy jednateli prostory potřebné pro výkon jeho funkce jednatele, […]

Pokračovat ve čtení...

Oznámení těhotné, že přidělenou práci nemůže vykonávat

Zaměstnankyně v oznámení uvádí, že je zaměstnaná na určité pozici a  že je v … měsíci těhotenství. Jelikož ji byla přidělena práce ve skladu, tak proto informuje zaměstnavatele, že tuto práci nemůže vykonávat,  neboť v těhotenství nemůže zvedat těžké věci. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Oznameni-tehotne-ze-pridelenou-praci-nemuze-vykonavat-SM2013028    

Pokračovat ve čtení...