Plná moc – dědické řízení

Zmocnitel zmocňuje zmocněnce, aby ho zastupoval v dědickém řízení.

Plná moc platí i pro dovolací řízení a opravňuje uvedeného zástupce, aby za něho činil všechny úkony, které bych za řízení mohl(a) učinit zmocnitel, zejména aby jeho jménem: dědictví odmítl nebo prohlásil, že dědictví neodmítá, uzavřel dohodu o vypořádání dědictví, podával opravné prostředky a vzdával se jich, přijímal rozhodnutí a jiné písemnosti soudu a soudního komisaře.

Dohodu o vypořádání dědictví je uvedený zástupce oprávněn jeho jménem uzavřít, i kdybych podle ní neobdržel(a) z dědictví žádný podíl. Zmocnitel prohlašuje, že na všem, co se týká tohoto dědictví a dědického řízení, se společně zmocněncem dohodli a že jejich zájmy nejsou ve vzájemném rozporu.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

 http://www.zakony.cz/smlouva-Plna-moc–dedicke-rizeni-SM2014076

Comments are closed.