Jednostranné započtení

K jednostrannému započtení lze přistoupit tehdy, když má započítávající strana splatnou pohledávku vůči druhé straně a zároveň je již oprávněna poskytnout své plnění, tj. její dluh je splnitelný (nemusí být splatný). Pokud věřitel splatnost pohledávky na žádost dlužníka bezúplatně odsunul, může přesto tuto pohledávku použít k započtení již po uplynutí původní lhůty k plnění, neboť by nebylo spravedlivé, aby mu jeho vstřícnost šla k tíži.

Ne všechny pohledávky jsou k jednostrannému započtení způsobilé, OZ zejména zakazuje započtení proti pohledávce na výživné pro nezletilého, který není plně svéprávný; od tohoto zákazu není možné se odchýlit dohodou stran.

Z jednostranného započtení OZ nově výslovně vylučuje i pohledávky nejisté či neurčité.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.heagl.cz/smlouva-Jednostranne-zapocteni-SM2013083

Comments are closed.