Dohoda o narovnání

Dosavadní závazek se může nahradit novým závazkem i tak, že si strany ujednají práva a povinnosti mezi nimi dosud sporné nebo pochybné.

V případě, že se narovnání věcného práva k věci zapsané do veřejného seznamu, nastávají účinky narovnání zápisem do tohoto seznamu.

Narovnání nelze odporovat jen z důvodu, že jím vznikl nepoměr mezi vzájemným plněním stran.

 

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Dohoda-o-narovnani-SM2013227

 

Comments are closed.