Uznání dluhu

Podle nového občanského zákoníku existuje již jen uznání dluhu, nikoliv uznání závazku. Pravidla pro uznání se tak pro podnikatele i nepodnikatele slaďují. Zachovává se nutná písemná forma uznání a uznání co do důvodu i výše.

Podstata uznání dluhu spočívá v tom, že dlužník uzná vůči svému věřiteli svůj neuhrazený dluh, čímž se stane nezpochybnitelné, že dluh v době uznání dluhu trval, což může mít svůj význam zejména v případech, kdy nebyla uzavřena písemná smlouva.

Pro věřitele to má několikerý význam:uznání dluhu vylučuje možnost uplatnit námitku promlčení; uzná-li dlužník písemně svůj dluh, běží podle občanského zákoníku nová desetiletá promlčecí doba ode dne, kdy k uznání došlo, určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.heagl.cz/smlouva-Uznani-dluhu-SM2013063

Comments are closed.