Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu

Převodci převádějí ze svého společného jmění družstevní podíl na nabyvatele a nabyvatel shora  uvedený družstevní podíl přijímá a zavazuje se uhradit převodcům úplatu stanovenou ve smlouvě.
Převodci prohlašují, že na bytové jednotce specifikované  v této smlouvě neváznou žádné dluhy ani jiné právní povinnosti (nájem, podnájem ve prospěch třetích osob apod.) a že uvedená bytová jednotka  je ve stavu způsobilém k řádnému užívání bez jim známých právních vad. Dále převodci prohlašují, že převáděný družstevní podíl není zatížen žádnými dluhy ani právem třetích  osob.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Smlouva-o-prevodu-druzstevniho-podilu-v-bytovem-druzstvu-SM2014106

Comments are closed.