Příspěvky autora | JUDr. Smlouvy

Kupní smlouva – osobní motorové vozidlo

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu . Smlouva obsahuje přesnou specifikaci automobilu, který je předmětem koupě, což je v tomto případě tovární značka, barva, rok výroby, reg. značka, VIN , počet ujetých kilometrů a jeho […]

Pokračovat ve čtení...

Smlouva o převodu podílu v korporaci

Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí na nabyvatele svůj podíl přesně specifikovaný a nabyvatel tento podíl přejímá. Převod podílu na nabyvatele vyžaduje ve smyslu článku společenské smlouvy (přesný název společnosti) s.r.o. odsouhlasení mimořádnou valnou hromadou společnosti (přesný název společnosti) s.r.o. Nebude-li souhlas udělen do šesti měsíců ode dne uzavření této smlouvy, nastanou tytéž účinky, jako při odstoupení […]

Pokračovat ve čtení...

Pozbytí práva věřitele požadovat úroky

Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o zápůjčce na základě ustanovení § 2390 a následujících občanského zákoníku, přičemž sjednaná jistina činila …….,- Kč a úrok …..% p.a. Jistina dluhu byla splatná již před …………měsíci, však věřitel bez rozumného důvodu neuplatňuje právo na zaplacení dluhu, čímž nastala skutečnost, že úroky k dnešnímu dni již činí více […]

Pokračovat ve čtení...

Odvolání proti zamítnutí přizvání svědka v daňovém řízení

Účastník daňového řízení podává odvolání proti zamítnutí přizvání svědka v daňovém řízení. Jako důvod uvádí, že svědek je jediným důkazem, který k tomuto případu může doložit. Ostatní účastníci řešeného právního sporu nemohou být vyslechnuti. Proto navrhuje, aby byl svědek přizván k jednání a podal svědeckou výpověď. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Odvolani-proti-zamitnuti-prizvani-svedka-v-danovem-rizeni-SM2014039      

Pokračovat ve čtení...

Odstoupení z funkce jednatele

Na základě zákonného ustanovení jednatel informuje obchodní společnost , že odstupuje z funkce jednatele, do které byl zvolen rozhodnutím jediného společníka. Jeho funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení společnosti, avšak nevylučuje dohodnout se i na jiném okamžiku zániku funkce. Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Odstoupeni-z-funkce-jednatele-SM2014034    

Pokračovat ve čtení...

Skončení pracovního poměru s vyhoštěným cizincem

Na základě rozsudku o vyhoštění zaměstnance, který nabyl právní moci ukončuje zaměstnavatel pracovní poměr s vyhoštěným cizincem na základě zákonných ustanovení zákoníku práce. Zaměstnavatel děkuje za dosavadní práci.   Obsah smlouvy získáte na adrese: http://www.zakony.cz/smlouva-Skonceni-pracovniho-pomeru-s-vyhostenym-cizincem-SM2013296  

Pokračovat ve čtení...

Kupní smlouva – pozemky

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu . Při prodeji a koupi domu a zahrady – (nemovité věci) vyžaduje kupní smlouva písemnou formu. Smlouva obsahuje specifikaci domu a zahrady, která je předmětem koupě. Obsah smlouvy […]

Pokračovat ve čtení...

Kupní smlouva – hever (výhrada vlastnictví)

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu . Smlouva obsahuje přesnou specifikaci hever, který je předmětem koupě. Smluvní strany se dohodly na tom, že hever zůstává až do úplného zaplacení celé kupní konečné ceny , včetně […]

Pokračovat ve čtení...

Střet zájmů – pozastavení činnosti ve výkonu funkce

Člen představenstva oznamuje společnosti, že u něho může nastat střet jeho zájmů se zájmy  obchodní korporace. O této skutečnosti informuje také ostatní členy představenstva a členy dozorčí rady. Tímto oznámením splňuje příkaz uvedených v zákonném ustanovení § 54 zákona o obchodních korporacích. Člen představenstva je ochoten přijmout pozastavení výkonu mé funkce na vymezenou dobu ve smyslu ust. […]

Pokračovat ve čtení...

Darovací smlouva – budoucí majetek

Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Dárce konstatuje, že za 6 měsíců od účinnosti této smlouvy bude vlastnit majetek, jehož přesná specifikace vyplývá z přílohy č. 1, která je nedílnou součásti této smlouvy. Dárce touto smlouvou bezplatně […]

Pokračovat ve čtení...