Výzva k vrácení ceny zájezdu v případě odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu

Smlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu.

Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu porušení povinnosti cestovní kanceláře ( pořadatele) stanovené smlouvou o zájezdu nebo tímto zákonem nebo nedojde-li k uzavření nové  smlouvy (jako náhrada za zrušení zájezdu před jeho zahájením-náhrada musí být nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě o zájezdu), je cestovní kancelář povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy  o zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy proto, že pořadatel porušil svou povinnost, nemá zákazník povinnost platit odstupné. To platí i tehdy, nebyl-li zákazníkovi poskytnut náhradní zájezd.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.heagl.cz/smlouva-Vyzva-k-vraceni-ceny-zajezdu-v-pripade-odstoupeni-zakaznika-od-smlouvy-o-zajezdu-SM2013085/

 

Comments are closed.