Odstoupení od smlouvy o zájezdu s uplatněním práva na jiný zájezd

Odstoupil-li zákazník od smlouvy o zájezdu z důvodu nesouhlasu se změnou smlouvy o zájezdu, nebo zrušil-li pořadatel zájezd z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, nabídne pořadatel zákazníkovi náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v pořadatelových možnostech takový zájezd nabídnout.

Dohodnou-li se strany o náhradním zájezdu, nemá pořadatel právo zvýšit cenu, i když je náhradní zájezd vyšší jakosti. Je-li náhradní zájezd nižší jakosti, vyplatí pořadatel zákazníkovi rozdíl v ceně bez zbytečného odkladu.

Zruší-li pořadatel zájezd ve lhůtě kratší než dvacet dnů před jeho zahájením, uhradí zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.heagl.cz/smlouva-Odstoupeni-od-smlouvy-o-zajezdu-s-uplatnenim-prava-na-jiny-zajezd-SM2013118/

Comments are closed.