Smlouva o přepravě věci

Smlouvou o přepravě věci se dopravce zavazuje odesílateli, že přepraví věc jako zásilku z místa odeslání do místa určení, a odesílatel se zavazuje zaplatit dopravci přepravné.

Nepožádá-li odesílatel dopravce o převzetí zásilky v ujednané době a není-li ujednána do šesti měsíců od uzavření smlouvy, práva a povinnosti ze smlouvy zaniknou.

Přepravné je splatné bez zbytečného odkladu po provedení přepravy do místa určení.

Není-li výše přepravného ujednána, náleží dopravci přepravné obvyklé v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k obsahu závazku.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.heagl.cz/smlouva-Smlouva-o-preprave-veci-SM2013159/

Comments are closed.