Náložný list

Potvrzení o převzetí zásilky lze nahradit náložným listem. Náložný list je cenný papír, se kterým je spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem náložného listu; lze jej vydat na jméno, na řad nebo na doručitele.

Náložný list obsahuje alespoň: a) jméno dopravce a jeho bydliště nebo sídlo,
b) jméno odesílatele a jeho bydliště nebo sídlo,  c) označení, množství, váhu nebo objem přepravovaných věcí,  d) formu náložného listu; pokud byl vydán na jméno nebo na řad, i označení osoby, na jejíž jméno nebo řad byl vydán,
e) údaj o místě určení a f) místo a den vydání náložného listu a dopravcův podpis.

Neobsahuje-li náložný list jméno osoby, na jejíž řad je vydán, považuje se za vystavený na řad odesílatele.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.heagl.cz/smlouva-Nalozny-list-SM2013160/

Comments are closed.