Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k movité věci

Spoluvlastnictví se zrušuje dohodou všech spoluvlastníků; dohoda musí obsahovat ujednání o způsobu vypořádání. Jedná-li se o spoluvlastnictví nemovité věci nebo závodu, vyžaduje dohoda písemnou formu.

Nedohodnou-li se spoluvlastníci o zrušení spoluvlastnictví, rozhodne o něm na návrh některého ze spoluvlastníků soud. Rozhodne-li soud o zrušení spoluvlastnictví, rozhodne zároveň o způsobu vypořádání spoluvlastníků.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.heagl.cz/smlouva-Dohoda-o-zruseni-a-vyporadani-spoluvlastnictvi-k-movite-veci-SM2013099

Comments are closed.