Archive | Smlouvy Nový občanský zákoník

Smlouva o rozšíření SJM

Manželé mohou smlouvou rozšířit nebo zúžit stanovený rozsah společného jmění manželů. Smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje formu veřejné listiny. Smluvený režim lze změnit dohodou manželů nebo rozhodnutím soudu; taková změna vyžaduje dohodu manželů nebo rozhodnutí soudu o součástech společného jmění v dosavadním režimu. Smlouvou nelze vyloučit ani změnit ustanovení o obvyklém vybavení rodinné domácnosti, […]

Pokračovat ve čtení...

Smlouva o zúžení SJM

Manželé mohou smlouvou rozšířit nebo zúžit stanovený rozsah společného jmění manželů. Smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje formu veřejné listiny. Smluvený režim lze změnit dohodou manželů nebo rozhodnutím soudu; taková změna vyžaduje dohodu manželů nebo rozhodnutí soudu o součástech společného jmění v dosavadním režimu. Smlouvou nelze vyloučit ani změnit ustanovení o obvyklém vybavení rodinné domácnosti, […]

Pokračovat ve čtení...

Odvolání (holografní) závěti

Závěť se zrušuje buď  odvoláním závěti nebo později sepsanou závěti. Závěť lze zrušit i tak, že pořizovatel zničí listinu, na níž byla napsána. Pokud pořizovatel svou závěť odvolává, je třeba, aby takto učinil stejnou formou, jakou sepsal závěť. Tzn., jde-li o závěť holografní, která musí být vlastnoručně sepsána, vlastnoručně podepsána s vlastnoručně uvedeným dnem sepsání závěti, je toto […]

Pokračovat ve čtení...

Závěť pořízená ve válce velitelem (závěť s úlevami)

Při účasti v ozbrojeném konfliktu a vojenských operacích může zaznamenat poslední vůli vojáka nebo jiné osoby náležející k ozbrojeným silám velitel vojenské jednotky České republiky, nebo jiný voják v hodnosti důstojníka nebo vyšší, za přítomnosti dvou svědků. Byla-li závěť takto pořízena, nelze její platnost popřít. Pořízenou závěť odevzdá velitel bez zbytečného odkladu veliteli nadřízeného velitelství, […]

Pokračovat ve čtení...

Závěť pořízená na palubě letadla ( závěť s úlevami)

Má-li pro to zůstavitel vážný důvod, může na palubě letadla zapsaného v leteckém rejstříku v České republice zaznamenat zůstavitelovu poslední vůli za přítomnosti dvou svědků velitel  letadla, popřípadě jeho zástupce, pokud mu v tom nebrání péče o bezpečnost  letu. Platnost závěti nelze popřít tím, že zůstavitel neměl k pořízení závěti vážný důvod. Byla-li výše zmíněná […]

Pokračovat ve čtení...

Odvolání (alografní) závěti

Závěť se zrušuje odvoláním závěti,  zničením listiny. Dále se ruší pořízením pozdější závěti, a to v tom rozsahu, v jakém nemůže vedle pozdější závěti obstát. K výslovnému odvolání závěti se vyžaduje projev vůle učiněný ve formě předepsané pro pořízení závěti. Tzn., jde-li o závěť alografní, při jejímž podpisu je zapotřebí přítomnosti dvou svědků, kteří závěť podepíši, musí […]

Pokračovat ve čtení...

Závěť zaznamenaná starostou obce (závěť s úlevami)

  Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. Co do právní síly má závěť přednost před děděním ze zákona. Jestliže zůstavitel sepíše platnou závěť a pořídí v ní o celém svém majetku, nedojde k dědění ze zákona. Pokud […]

Pokračovat ve čtení...

Zřeknutí se dědického práva

Dědického práva se lze předem zříci smlouvou se zůstavitelem; není-li jinak ujednáno, působí zřeknutí i proti potomkům.Kdo se zřekne dědického práva, zříká se tím i práva na povinný díl; kdo se však zřekne jen práva na povinný díl, nezříká se tím práva z dědické posloupnosti. Zřekl-li se někdo dědického práva ve prospěch jiné osoby, má se […]

Pokračovat ve čtení...

Závěť – náhradní dědicové

Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. Co do právní síly má závěť přednost před děděním ze zákona. Jestliže zůstavitel sepíše platnou závěť a pořídí v ní o celém svém majetku, nedojde k dědění ze zákona. Pokud však […]

Pokračovat ve čtení...

Prohlášení o vydědění

Prohlášení o vydědění způsobuje vyloučení vyděděného neopominutelného dědice z dědění po zůstaviteli. Vyděděný tudíž nenabývá práva, ani nenastupuje po zůstavitelově smrti do jeho povinností, neboť ztrácí právo na svůj zákonem stanovený podíl. Zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,  o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,  byl odsouzen pro trestný čin […]

Pokračovat ve čtení...