Závěť alografní

Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. Co do právní síly má závěť přednost před děděním ze zákona. Jestliže zůstavitel sepíše platnou závěť a pořídí v ní o celém svém majetku, nedojde k dědění ze zákona.

Jde o tzv. závěť alografní, která může být sepsána jinak než vlastní rukou. Ať už je sepsána jakkoli (na počítači, cizí rukou atd.) musí být pořizovatelem vždy vlastnoručně podepsána.

Při podpisu závěti pořizovatelem musí být přítomni dva svědci. Tito nepotvrzují přesný obsah závěti (komu co připadne), ale stvrzují svým podpisem to, že listina obsahuje poslední vůli pořizovatele. Svědky mohou být pouze osoby, které jsou způsobilé k právním úkonům. Svědkem nemůže být osoba nevidomá, neslyšící, němá, ta, která nezná jazyk, v němž se závěť pořizuje a osoba, která má podle závěti dědit.

Pořizovatel je při své poslední vůli omezen vůči neopominutelným dědicům. Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.heagl.cz/smlouva-Zavet-alografni-SM2013055

Comments are closed.