Žaloba o určení vlastnictví vydržením

Jedním ze způsobů nabytí vlastnictví a nabytí práv je vydržení, která navazuje na držbu. Movitá věc je vydržena do vlastnictví, pokud ji oprávněný držitel má v držbě nepřetržitě po dobu tří let, a jde-li o nemovitost, po dobu deseti let, včetně nepřetržité držby předchůdce. Přestane-li být držitel v dobré víře, stane se tím držba neoprávněná.   Obsah […]

Pokračovat ve čtení...

Dohoda o příspěvku na výživu a úhradu někt. nákladů neprovdané matce

Otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy po dobu dvou let, jakož i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Ačkoli zákon hovoří pouze o příspěvku na výživu, a to přiměřeném, přesto by výživné mělo být chápáno v širším smyslu slova, tj. tak, aby mohlo pokrýt […]

Pokračovat ve čtení...

Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k movité věci

Spoluvlastnictví se zrušuje dohodou všech spoluvlastníků; dohoda musí obsahovat ujednání o způsobu vypořádání. Jedná-li se o spoluvlastnictví nemovité věci nebo závodu, vyžaduje dohoda písemnou formu. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o zrušení spoluvlastnictví, rozhodne o něm na návrh některého ze spoluvlastníků soud. Rozhodne-li soud o zrušení spoluvlastnictví, rozhodne zároveň o způsobu vypořádání spoluvlastníků. Obsah smlouvy získáte na […]

Pokračovat ve čtení...

Smlouva o rozšíření SJM

Manželé mohou smlouvou rozšířit nebo zúžit stanovený rozsah společného jmění manželů. Smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje formu veřejné listiny. Smluvený režim lze změnit dohodou manželů nebo rozhodnutím soudu; taková změna vyžaduje dohodu manželů nebo rozhodnutí soudu o součástech společného jmění v dosavadním režimu. Smlouvou nelze vyloučit ani změnit ustanovení o obvyklém vybavení rodinné domácnosti, […]

Pokračovat ve čtení...

Smlouva o zúžení SJM

Manželé mohou smlouvou rozšířit nebo zúžit stanovený rozsah společného jmění manželů. Smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje formu veřejné listiny. Smluvený režim lze změnit dohodou manželů nebo rozhodnutím soudu; taková změna vyžaduje dohodu manželů nebo rozhodnutí soudu o součástech společného jmění v dosavadním režimu. Smlouvou nelze vyloučit ani změnit ustanovení o obvyklém vybavení rodinné domácnosti, […]

Pokračovat ve čtení...

Odvolání (holografní) závěti

Závěť se zrušuje buď  odvoláním závěti nebo později sepsanou závěti. Závěť lze zrušit i tak, že pořizovatel zničí listinu, na níž byla napsána. Pokud pořizovatel svou závěť odvolává, je třeba, aby takto učinil stejnou formou, jakou sepsal závěť. Tzn., jde-li o závěť holografní, která musí být vlastnoručně sepsána, vlastnoručně podepsána s vlastnoručně uvedeným dnem sepsání závěti, je toto […]

Pokračovat ve čtení...

Závěť pořízená ve válce velitelem (závěť s úlevami)

Při účasti v ozbrojeném konfliktu a vojenských operacích může zaznamenat poslední vůli vojáka nebo jiné osoby náležející k ozbrojeným silám velitel vojenské jednotky České republiky, nebo jiný voják v hodnosti důstojníka nebo vyšší, za přítomnosti dvou svědků. Byla-li závěť takto pořízena, nelze její platnost popřít. Pořízenou závěť odevzdá velitel bez zbytečného odkladu veliteli nadřízeného velitelství, […]

Pokračovat ve čtení...

Závěť pořízená na palubě letadla ( závěť s úlevami)

Má-li pro to zůstavitel vážný důvod, může na palubě letadla zapsaného v leteckém rejstříku v České republice zaznamenat zůstavitelovu poslední vůli za přítomnosti dvou svědků velitel  letadla, popřípadě jeho zástupce, pokud mu v tom nebrání péče o bezpečnost  letu. Platnost závěti nelze popřít tím, že zůstavitel neměl k pořízení závěti vážný důvod. Byla-li výše zmíněná […]

Pokračovat ve čtení...

Odvolání (alografní) závěti

Závěť se zrušuje odvoláním závěti,  zničením listiny. Dále se ruší pořízením pozdější závěti, a to v tom rozsahu, v jakém nemůže vedle pozdější závěti obstát. K výslovnému odvolání závěti se vyžaduje projev vůle učiněný ve formě předepsané pro pořízení závěti. Tzn., jde-li o závěť alografní, při jejímž podpisu je zapotřebí přítomnosti dvou svědků, kteří závěť podepíši, musí […]

Pokračovat ve čtení...

Závěť zaznamenaná starostou obce (závěť s úlevami)

  Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. Co do právní síly má závěť přednost před děděním ze zákona. Jestliže zůstavitel sepíše platnou závěť a pořídí v ní o celém svém majetku, nedojde k dědění ze zákona. Pokud […]

Pokračovat ve čtení...