Archive | Smlouvy Nový občanský zákoník

Uznání dluhu

Podle nového občanského zákoníku existuje již jen uznání dluhu, nikoliv uznání závazku. Pravidla pro uznání se tak pro podnikatele i nepodnikatele slaďují. Zachovává se nutná písemná forma uznání a uznání co do důvodu i výše. Podstata uznání dluhu spočívá v tom, že dlužník uzná vůči svému věřiteli svůj neuhrazený dluh, čímž se stane nezpochybnitelné, že dluh v době […]

Pokračovat ve čtení...

Plná moc – převedení automobilu

Zmocnitel zmocňuje zmocněnce k zastupování při převeden automobilu. Tato plná moc se konkrétně uděluje k:  přihlášení vozidla      typ ……………… model…………….,rok výroby …………………….. barva …………………. číslo karosérie – VIN: ……………………….. číslo TP …………………… SPZ …. a k právním jednáním s tím souvisejícím. a k odhlášení vozidla typ …………………………………………………… model……………………… rok výroby …………………….. barva ……………………………………………… číslo karosérie – VIN: …………………………………. číslo TP …………………… SPZ ………………………… […]

Pokračovat ve čtení...

Výzva k uhrazení nákladů na předmět bezdůvodného obohacení

Na základě kupní smlouvy došlo k bezdůvodnému obohacení, neboť prodávající nebyl vlastníkem prodávané věci. Předmětný automobil byl vrácen jeho vlastníkovi. Po dobu, po kterou kupující s automobilem nakládal jako se svým, bylo nutné provedení výměny kulových čepů řízení, baterie a výfuku. Za tyto opravy zaplatil celkem částku ………, což dokládá přiloženými daňovými doklady. Vzhledem k tomu, že provedení […]

Pokračovat ve čtení...

Kupní smlouva – osobní motorové vozidlo

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu . Smlouva obsahuje přesnou specifikaci automobilu, který je předmětem koupě, což je v tomto případě tovární značka, barva, rok výroby, reg. značka, VIN , počet ujetých kilometrů a jeho […]

Pokračovat ve čtení...

Pozbytí práva věřitele požadovat úroky

Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o zápůjčce na základě ustanovení § 2390 a následujících občanského zákoníku, přičemž sjednaná jistina činila …….,- Kč a úrok …..% p.a. Jistina dluhu byla splatná již před …………měsíci, však věřitel bez rozumného důvodu neuplatňuje právo na zaplacení dluhu, čímž nastala skutečnost, že úroky k dnešnímu dni již činí více […]

Pokračovat ve čtení...

Kupní smlouva – pozemky

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu . Při prodeji a koupi domu a zahrady – (nemovité věci) vyžaduje kupní smlouva písemnou formu. Smlouva obsahuje specifikaci domu a zahrady, která je předmětem koupě. Obsah smlouvy […]

Pokračovat ve čtení...

Kupní smlouva – hever (výhrada vlastnictví)

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu . Smlouva obsahuje přesnou specifikaci hever, který je předmětem koupě. Smluvní strany se dohodly na tom, že hever zůstává až do úplného zaplacení celé kupní konečné ceny , včetně […]

Pokračovat ve čtení...

Darovací smlouva – budoucí majetek

Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Dárce konstatuje, že za 6 měsíců od účinnosti této smlouvy bude vlastnit majetek, jehož přesná specifikace vyplývá z přílohy č. 1, která je nedílnou součásti této smlouvy. Dárce touto smlouvou bezplatně […]

Pokračovat ve čtení...

Plná moc – dědické řízení

Zmocnitel zmocňuje zmocněnce, aby ho zastupoval v dědickém řízení. Plná moc platí i pro dovolací řízení a opravňuje uvedeného zástupce, aby za něho činil všechny úkony, které bych za řízení mohl(a) učinit zmocnitel, zejména aby jeho jménem: dědictví odmítl nebo prohlásil, že dědictví neodmítá, uzavřel dohodu o vypořádání dědictví, podával opravné prostředky a vzdával se jich, přijímal rozhodnutí a jiné […]

Pokračovat ve čtení...

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím prodeji nebo při podomním prodeji

Spotřebitel uzavřel s podnikatelem na  pořádané předváděcí akci konané v kulturním domě kupní smlouvu, jejímž předmětem byla sada hrnců (5ks) v ceně 40 000 Kč. Na základě toho, že tato smlouva byla uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikatelovo podnikání, rozhodl  se spotřebitel využít svého práva a v souladu s ust. § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku, […]

Pokračovat ve čtení...